Ram Sampath, Padma Shri Aruna Sairam & Sona Mohapatra